INSTYTUT
EDUCATIO          DOMESTICA 
Możliwość wsparcia działań Instytutu Educatio Domestica:   73 8682 0004 0031 0066 2000 0010

****************************************************************************************************************************************************************************


     Fundacja Instytut Educatio Domestica służy dobru polskiej edukacji domowej - dobru dzieci i ich rodziców, którzy wybrali tę szczególną formę kształcenia.

     Fundację stworzyliśmy wspólnie z naszymi przyjaciółmi, a do współpracy zaprosiliśmy szacowne grono naukowców, prawników, a przede wszystkim rodziców.

     Zapraszamy Państwa do współpracy!


************************************************************************************************************************************************************************************
************************************************************************************************************************************************************************************
Co to jest Edukacja Domowa?

     Edukacja domowa to odmiana kształcenia, w której rodzice przejmują od czynników społecznych całkowitą za edukację odpowiedzialność, stając się w obrębie rodzinnego domu „nauczycielami” dla własnych dzieci. To klasyczne wyobrażenie jest oczywiście modyfikowane przez realia. I tak, w edukacji domowej biorą niekiedy udział osoby spoza małej rodziny, np. wynajęci nauczyciele, dokonuje się ona także i w innych przestrzeniach poza domem: w muzeach, ośrodkach kultury, siedzibach młodzieżowych organizacji, klubów sportowych, w miejscach kultu religijnego, itp. Wbrew pozorom, właśnie dzięki takim bogatszym kontaktom z członkami własnej rodziny oraz wybranymi ludźmi spoza niej, w istotniejszym niż dla „szkolnych” dzieci stopniu zachodzi intensywna socjalizacja. 

     Według badań, dzieci uczące się w domu są dobrze, konstruktywnie „uspołecznione”. Są też dzięki indywidualnemu podejściu bardziej aktywne w swojej nauce, stając się w niej coraz bardziej autonomicznymi badaczami świata, czynnie w nim uczestniczącymi. Także i tu wyniki naukowych badań potwierdzają pozytywne efekty tej formy edukacji, niezależne od poziomu wykształcenia rodziców i dysponowania przez nich uprawnieniami nauczycielskimi, podobnie jak niezależne od stopnia zamożności rodziny. Kariery edukacyjne i życiowe „absolwentów” domowego kształcenia są zdecydowanie pozytywne.

Prof. Marek E. Budajczak
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Czym jest edukacja domowa?


Edukacja oparta na domu i rodzinie obejmuje: 

1. zobowiązanie ze strony rodziców do wychowania i wykształcenia swoich dzieci, 

2. naukę, dla której dom rodzinny stanowi główną bazę i zaplecze, i która odbywa się pod nadzorem rodziców, 

3. plan nauczania, który łatwo daje się dostosować do sytuacji i potrzeb, 

4. nauczanie w domowym środowisku zamiast w instytucjonalnej klasie, 

5. udział rodziny w życiu lokalnej wspólnoty, 

6. korzystanie z ogólnodostępnych pomocy dydaktycznych.

Prof. Brian D. Ray
www.sobieski.org ("Historia, rozwój i filozofia edukacji domowej" str. 19)

************************************************************************************************************************************************************************************

************************************************************************************************************************************************************************************
 Edukacja Domowa 
a sedno edukacji
8 września 2018 r.


Sesja plenarna ogólnopolskiej konferencji naukowej "Edukacja domowa a sedno edukacji", zorganizowanej przez Wydział Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu i Instytut Educatio Domestica. Pozostałe wystąpienia zostaną zaprezentowane w formie tekstowej w późniejszym terminie.


************************************************************************************************************************************************************************************
"Profesor na kolanach", 
czyli część pierwsza z cyklu seminariów 
pt. "Edukacja dla dziecka i jego rodzica".

Rodzice Edukacji Domowej, czyli Ci, którzy podjęli trud nauczania (niezależnie od wychowania i opieki) swoich dzieci, starają się przekazać im konkretną wiedzę. 
Dziecko ma wiedzieć, widzieć, doświadczyć. Dlatego pełni entuzjazmu rodzice wertują podstawę programową (bo egzaminy, bo wymagania MEN …), zbierają materiały, książki, pomoce dydaktyczne, przeglądają oferty edukacyjne, sportowe i atrakcje turystyczne. Starają się na wszelkie sposoby, aby ich dzieci były mądre, obyte, zsocjalizowane. Mama i tato organizują życie rodzinne tak, aby pogodzić własne obowiązki zawodowe, domowe i rodzicielskie ze zdobywaniem przez ich pociechy wiedzy, rozwijaniem sprawności umysłowych i umiejętności, kształtowaniem postaw i systemu wartości, dziecięcymi zainteresowaniami, pasjami i zdolnościami. 

Czytaj dalej: Seminarium
****************************************************************************************************************************************************************************
Zasady z Rio

Zasady z Rio to deklaracja podpisana w marcu 2016 roku w Rio de Janeiro przez liderów edukacji domowej z wszystkich kontynentów. Wśród sygnatariuszy tego dokumentu jest także znany innowator edukacyjny z Uniwersytetu w Sheffield (UK), prof. Sugata Mitra.


... Zasada 10: Prawo do edukacji domowej
Prawo do edukacji domowej jest podstawowym prawem rodzin, dzieci i rodziców, bezpośrednio wywiedzionym ze wszystkich wyżej wymienionych praw i przez nie implikowanym, a w szczególności praw wolności myśli, sumienia i wyznania, praw kulturalnych i praw rodzicielskich. Dlatego też obowiązek państw co do poszanowania i zagwarantowania tego prawa jest niezbędną częścią ich obowiązków zgodnie z powszechnymi standardami praw człowieka.
Państwa:
a) formalnie uznają w swoim ustawodawstwie wewnętrznym prawo wszystkich rodziców do swobodnego wyboru edukacji domowej dla swoich dzieci;
b) szanują i chronią wolność rodziców w wyborze odpowiedniego podejścia pedagogicznego w edukacji domowej;
c) nie ingerują w edukację domową, z wyjątkiem przypadków poważnego naruszenia praw dziecka, które wyrządziły mu znaczną szkodę i które zostały należycie dowiedzione w rzetelnym procesie sądowym;
d) zapobiegają wszelkiej dyskryminacji w zakresie dostępu do szkolnictwa wyższego i zatrudnienia ze względu na wybór określonego rodzaju edukacji, w tym wybór edukacji domowej;
e) chronią wolność angażowania się w edukację domową w dowolnym momencie, bez nieuprawnionego obciążania dziecka lub rodziców edukacji domowej.

Czytaj całość: https://www.facebook.com/notes/instytut-educatio-domestica/zasady-z-rio/455988391588313/

************************************************************************************************************************************************************************************

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
Copyright Nazwa.pl