INSTYTUT
            EDUCATIO
                   DOMESTICA 
Możliwość wsparcia działań Instytutu Educatio Domestica:   73 8682 0004 0031 0066 2000 0010

************************************************************************************************************************************************************************************ Czas ferii zimowych!
************************************************************************************************************************************************************************************

     Chcielibyśmy Państwa poinformować, że została powołana Fundacja Instytut Educatio Domestica. Fundacja ta służyć będzie dobru polskiej edukacji domowej - dobru dzieci i ich rodziców, którzy wybrali tę szczególną formę kształcenia. 

     Fundację stworzyliśmy wspólnie z naszymi Przyjaciółmi, a do współpracy zaprosiliśmy szacowne grono naukowców, prawników, a przede wszystkim rodziców.

     Zapraszamy Państwa do współpracy!

 

************************************************************************************************************************************************************************************
"Profesor na kolanach",
czyli część pierwsza z cyklu seminariów
pt. "Edukacja dla dziecka i jego rodzica".

Rodzice Edukacji Domowej, czyli Ci, którzy podjęli trud nauczania (niezależnie od wychowania i opieki) swoich dzieci, starają się przekazać im konkretną wiedzę.
Dziecko ma wiedzieć, widzieć, doświadczyć. Dlatego pełni entuzjazmu rodzice wertują podstawę programową (bo egzaminy, bo wymagania MEN …), zbierają materiały, książki, pomoce dydaktyczne, przeglądają oferty edukacyjne, sportowe i atrakcje turystyczne. Starają się na wszelkie sposoby, aby ich dzieci były mądre, obyte, zsocjalizowane. Mama i tato organizują życie rodzinne tak, aby pogodzić własne obowiązki zawodowe, domowe i rodzicielskie ze zdobywaniem przez ich pociechy wiedzy, rozwijaniem sprawności umysłowych i umiejętności, kształtowaniem postaw i systemu wartości, dziecięcymi zainteresowaniami, pasjami i zdolnościami. 

Czytaj dalej: Seminarium
************************************************************************************************************************************************************************************
Co to jest Edukacja Domowa?

     Edukacja domowa to odmiana kształcenia, w której rodzice przejmują od czynników społecznych całkowitą za edukację odpowiedzialność, stając się w obrębie rodzinnego domu „nauczycielami” dla własnych dzieci. To klasyczne wyobrażenie jest oczywiście modyfikowane przez realia. I tak, w edukacji domowej biorą niekiedy udział osoby spoza małej rodziny, np. wynajęci nauczyciele, dokonuje się ona także i w innych przestrzeniach poza domem: w muzeach, ośrodkach kultury, siedzibach młodzieżowych organizacji, klubów sportowych, w miejscach kultu religijnego, itp. Wbrew pozorom, właśnie dzięki takim bogatszym kontaktom z członkami własnej rodziny oraz wybranymi ludźmi spoza niej, w istotniejszym niż dla „szkolnych” dzieci stopniu zachodzi intensywna socjalizacja. 

     Według badań, dzieci uczące się w domu są dobrze, konstruktywnie „uspołecznione”. Są też dzięki indywidualnemu podejściu bardziej aktywne w swojej nauce, stając się w niej coraz bardziej autonomicznymi badaczami świata, czynnie w nim uczestniczącymi. Także i tu wyniki naukowych badań potwierdzają pozytywne efekty tej formy edukacji, niezależne od poziomu wykształcenia rodziców i dysponowania przez nich uprawnieniami nauczycielskimi, podobnie jak niezależne od stopnia zamożności rodziny. Kariery edukacyjne i życiowe „absolwentów” domowego kształcenia są zdecydowanie pozytywne.

Prof. Marek E. Budajczak
************************************************************************************************************************************************************************************
Czym jest edukacja domowa?


Edukacja oparta na domu i rodzinie obejmuje: 

1. zobowiązanie ze strony rodziców do wychowania i wykształcenia swoich dzieci, 

2. naukę, dla której dom rodzinny stanowi główną bazę i zaplecze, i która odbywa się pod nadzorem rodziców, 

3. plan nauczania, który łatwo daje się dostosować do sytuacji i potrzeb, 

4. nauczanie w domowym środowisku zamiast w instytucjonalnej klasie, 

5. udział rodziny w życiu lokalnej wspólnoty, 

6. korzystanie z ogólnodostępnych pomocy dydaktycznych.

Prof. Brian D. Ray
www.sobieski.org ("Historia, rozwój i filozofia edukacji domowej" str. 19)
**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
                                                                                                                                                                                            4 września 2017 r.  


                                                                                                         OŚWIADCZENIE
                                                                   
                                                   Dotyczy pisma Biura Rzecznika Praw Obywatelskich o sygn. VII.7037.11.2016.KD


     Jako Instytut Educatio Domestica oświadczamy niniejszym, iż pomimo prośby z dnia 24 sierpnia 2017 r., przekazanej nam przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich nie będziemy tymczasem przekazywać Rzecznikowi Praw Obywatelskich żadnych spersonalizowanych informacji, ani co do trudności, jakie stworzyło, ani co do wykluczeń, do jakich doprowadziło stosowanie obecnych przepisów prawa oświatowego, które odnoszą się do edukacji domowej (tj. do spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza szkołą).

     Na bazie naszych, dzisiejszych członków Instytutu, doświadczeń w zakresie współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich względem spraw edukacji domowej wiemy, iż to obywatel zwraca się z prośbą do RPO, a nie przeciwnie. W naszym rozumieniu zachodzi zatem obawa, iż prośba nam przekazana może być motywowana charakterem aktualnych relacji Rzecznika Praw Obywatelskich z władzami państwa. W te relacje nie zamierzamy się, jako Instytut, angażować.

     Skądinąd dysponujemy, publicznie poczynionym, zobowiązaniem P. Minister Anny Zalewskiej do ponowienia rozmów z nami na temat niezbędnych korekt w przepisach regulujących edukację domową. Podobnie, dysponujemy zobowiązaniem Koordynatora Sekcji Edukacja, młode pokolenie, sport w Narodowej Radzie Rozwoju przy Prezydencie RP, P. prof. Andrzeja Waśki, że sekcja ta zajmie się w nieodległej już przyszłości potrzebami polskich edukatorów domowych. Ciągle też, wobec dyskryminacyjnego traktowania edukacji domowej przez państwowe czynniki oświatowe, zachodzi możliwość dochodzenia sprawiedliwości przed Trybunałem Konstytucyjnym.

                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                              Z poważaniem
                                                                                                                                                              prof. UAM dr hab. Marek Budajczak
                                                                                                                                                              prezes Instytutu Educatio Domestica


**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
Copyright Nazwa.pl