INSTYTUT
       EDUCATIO
         DOMESTICA 
Możliwość wsparcia działań Instytutu Educatio Domestica:   73 8682 0004 0031 0066 2000 0010

Kolejne Certyfikaty przyznane!

14.10.2017 r.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Instytut Educatio Domestica przyznał kolejne wyróżnienia za zasługi dla Polskiej Edukacji Domowej, 
która jest pełnoprawną częścią Edukacji Narodowej.

******************************************************************************************************************************************************************************
Honorowe Certyfikaty
20.06.2017 r.
Instytut Educatio Domestica w uznaniu zasług dla polskiej edukacji domowej przyznał Honorowe Certyfikaty następującym Szkołom: Chrześcijańskiej Szkole Podstawowej i Gimnazjum im. Króla Dawida w Poznaniu, Montessori Mountain Schools Oli i Marcina Sawickich oraz Prywatnej Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Liceum im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich w Sulejówku. Wyróżnione Szkoły od lat i w wielu zakresach wspierają rodziny edukacji domowej, tworząc dla nich prawdziwe ostoje bezpieczeństwa.
Zasady udzielania akredytacji szkołom i placówkom współpracującym z rodzinami edukacji domowej 

1. Instytut Educatio Domestica udziela szkołom i placówkom warunkowej i ponawianej co dwa lata akredytacji, potwierdzając w ten sposób pozytywną (bardzo wysoką, wysoką lub co najmniej dobrą) jakość współpracy oferowanej przez nie rodzinom edukacji domowej. 

2. Akredytacja Instytutu może zostać cofnięta na podstawie potwierdzonych przez kilka podmiotów informacji o względnie stałym pogorszeniu się jakości owej współpracy. 

3. Akredytacja udzielana jest na pisemny wniosek zainteresowanej nią szkoły lub placówki. 

4. Decyzje akredytacyjne podejmuje Zarząd Instytutu po konsultacjach z Członkami Instytutu. 

5. Akredytacja Instytutu oparta będzie każdorazowo i łącznie na informacjach: 
  a) formalnych – udostępnianych przez szkołę bądź placówkę, a dotyczących form i zakresu jej działań we współpracy z rodzinami edukacji domowej oraz 
  b) nieformalnych – przekazywanych przez rodziców w postaci uzasadnionych opinii co do charakteru tej współpracy. 

6. Jawna część dokumentacji akredytacyjnej (zamieszczona dla potrzeb rodziców na internetowej stronie Instytutu) przyjmie postać standaryzowaną, odpowiednio do kryteriów odnoszących się do: obsługi administracyjnej, bieżącej i sytuacyjnej komunikacji, organizacji egzaminów, zaspokajania innych potrzeb oraz oczekiwań uczniów i rodziców. 

7. Niejawna część dokumentacji (w tym także uzasadnienia co do ocen Instytutu) udostępniana będzie w niezbędnym zakresie (z pominięciem osobowych danych informatorów) wyłącznie wnioskującej szkole lub placówce.

8. Zarząd Instytutu, po zasięgnięciu opinii Rady Nazdorczej, przyznaje Honorowe Certfikaty placówkom wyróżniającym się co do jakości współpracy z rodzinami edukacji domowej.


9. Instytut zastrzega sobie prawo do optymalizacji niniejszych zasad w oparciu o praktyczne doświadczenia.

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
Copyright Nazwa.pl